istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

istanbul escort

istanbul escort yabancı dizi izle
mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 NİSAN AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Adil BİÇER, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 07.04.2014 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

Gündem maddelerinin müzakerelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın açılış konuşmasından sonra Meclisin en genç iki üyesi olan İklime GÜNDÜZ ve S.Kaan ÖZLÜER Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 5.maddesi gereğince geçici meclis katibi olarak görevlendirildi.

Gündeme 2 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 1. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Belediye Meclis Üyesi M.Yılmaz GİRGİN’ in Belediyemiz envanterinin çıkarılması isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Mehmet TIPLAMAZ ve Mustafa TIPLAMAZ’ ın Fatih Mahallesi 923 ada 7 ve 8 nolu parsellerde imar planı değişikliği isteklerinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesince Başkanlık Divanı (Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillikleri) ile Meclis Katiplikleri (2 Asil-2 Yedek) üyeleri seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre,

Meclis 1. Başkan Vekilliğine M.Yılmaz GİRGİN’ in, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Adil BİÇER’ in seçilmelerine,

Meclis Katiplikleri asil üyeliklere Ahmet YAMAN ve İklime GÜNDÜZ’ ün, yedek üyeliklere Ramazan SARI ve Aysun AKIN’ ın seçilmelerine karar verildi.

 1. Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 495 ada 61 parsel nolu taşınmazın 31.372,00 m2.lik kısmının Simav Devlet Hastanesi yapılmak üzere Maliye Hazinesine devir edilmesi ile ilgili yapılan müzakerede, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Leylekkürü Mevki 495 ada 61 parsel nolu 106.754,00 m2. yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 31.372,00 m2.lik kısmının Simav Devlet Hastanesi yapılmak üzere Maliye Hazinesine devir edilmesine, Devir işlemleri için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesince Meclis İhtisas Komisyonları için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre,

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mehmet ULUER, Ahmet YAMAN, Özkan ŞANLI, Ahmet ÖREN ve S.Kaan ÖZLÜER’ in seçilmelerine,

İmar Komisyonu üyeliklerine Adil BİÇER, M.Yılmaz GİRGİN, Yusuf EFE, Ramazan SARI ve Nurullah ÇAKAN’ ın seçilmelerine karar verildi.

 1. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesince 2 adet Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre;Encümen üyeliklerine Adil BİÇER ve Mehmet ULUER’ in seçilmelerine karar verildi.

 2. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’ un 4.maddesince Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koruma meclisi ve murakabe heyetine 5’ er adet asil, 5’ er adet yedek üyelerinin seçilmesi gerektiğinden,

a) Çiftçi Malları Koruma Meclisi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre asil üyeliklere Mustafa EREL, Zeki BAKİ, Kıyas MADAK, Recep GÜLEÇ ve Mustafa BORAN’ ın seçilmelerine,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek üyeliklerine ise Ahmet DURAN, Mustafa ÇELİK, Şeref YILDIRIM, Levent TAŞPINAR ve Recep ELMÜLK’ ün seçilmelerine karar verildi.

b) Çiftçi Malları murakabe heyeti seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre asil üyeliklere Baki BENLİ, İrfan ÇETİNER, M.Hidayet ŞAHİN, Mehmet SARI ve Yusuf Ziya GÜNDEM’ in seçilmelerine,

Murakabe heyeti yedek üyeliklerine ise Mustafa KARABULUT, Bekir KURT, İbrahim IŞIK, Raif ADIGÜZEL ve Kadir YEŞİL’ in seçilmelerine karar verildi.

 1. Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan SİM-AB Simav ve Çevre Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyelerinin seçilmesi konusunun yapılan müzakeresinde; Belediye Meclis Üyelerinin Arıtma Birliği Tüzüğüne göre aynı zamanda Birlik üyeleri de olduğundan, tüm meclis üyelerinin SİM-AB Simav ve Çevre Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 2. Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Ege Belediyeler Birliği Meclisinde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçimi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil Üyeliğe Yusuf EFE, Yedek üyeliğe Yaşar GÜLEÇ’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 3. Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclisinde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliğe M.Yılmaz GİRGİN, Yedek üyeliğe Ahmet ÖREN’ in seçilmelerine Raşit KAZAK’ ın ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

 4. Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan Tarihi Kentler Birliği’ nde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliğe Adil BİÇER, Yedek Üyeliğe Mehmet ULUER’ in seçilmelerine Nurullah ÇAKAN’ ın çekimser oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

 5. Gündemin 10. Maddesinde yazılı olan KÜKAB Kütahya Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’ nde görev alacak 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliklere Mehmet ULUER ve M.Yılmaz GİRGİN, Yedek Üyeliklere ise Ahmet YAMAN ve Yaşar GÜLEÇ’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 6. Gündemin 11. Maddesinde yazılı olan SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketi’ ne 5 adet Yönetim Kurulu, 2 adet Denetleme Kurulu üyesi seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Yönetim Kuruluna Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Mehmet ULUER, Yusuf EFE, Ramazan SARI, Aysun AKIN, Denetleme Kuruluna Özkan ŞANLI ve İklime GÜNDÜZ’ ün seçilmelerine Nurullah ÇAKAN’ ın ve Mustafa ÇAKIR’ ın çekimser oyları ile oyçokluğuyla karar verildi.

 7. Gündemin 12. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporunun görüşülmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 8. Gündemin 13. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve 2014 yılında Temmuz ayında izin yapmasına oybirliği ile karar verildi.

 9. Gündemin 14. Maddesinde yazılı olan Beyce Köyü’ nün müstakil mahalle olarak ilçemize katılması ile ilgili yapılan müzakerede; İlçemize köy olarak bağlı bulunan Beyce Köyü’ nün meskun sahamız içerisinde sınırımıza bitişik bulunduğu ve Belediyemiz hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere müstakil mahalle olarak Belediyemize katılmaları için, öncelikle köy sakinleri ve muhtarlıkları ile görüşmeler yapılarak rızai olarak katılımlarının sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

 10. Gündemin 15. Maddesinde yazılı olan İlçemiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil Üyeliğe Adil BİÇER, Yedek Üyeliğe ise M.Yılmaz GİRGİN’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 11. Gündemin 16. Maddesinde yazılı olan Belediyemizce daha önce Mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi ve Ankara Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı’ na termal tesis yapmak üzere bedelsiz tahsisi yapılan Eynal Kaplıcalarındaki 84 ada 11 parsel nolu 4.999,71 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemizce geri alınması ile ilgili yapılan müzakerede; Mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi’ ne ait Eynal Kaplıcalarındaki 84 ada 11 parsel nolu 4.999,71 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemizce geri alınmasına, tapu, tescil vb. işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 12. Gündemin 17. Maddesinde yazılı olan Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 13. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına M.Yılmaz GİRGİN’ in görev yapacakları önümüzdeki 5 yıllık dönemde Belediye çalışmalarında daha verimli olmak ve çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 30.03.2014 tarihi itibariyle Belediyenin borçlarının (özel ve tüzel kişilere olan borçlar, kurumlara olan borçlar, personele olan borçlar) ve alacaklarının ayrıntılı olarak çıkarılması ve Belediyemizde çalışan personel durumunun tespit edilmesi isteğinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 14. Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Mehmet TIPLAMAZ ve Mustafa TIPLAMAZ’ ın Fatih Mahallesi 923 ada 7 ve 8 nolu parsellerde imar planı değişikliği isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 10.04.2014 tarihinde saat 20:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 07.04.2014

WhatsApp chat
KASIM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                       ...

Kapat