SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN,Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER veRaşit KAZAK’ ın iştiraki ile 05.02.2018 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

 

Gündeme 3 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 

  • Jeotermal enerji potansiyelimizi modern yollarla daha etkili kullanmak, bilgi-görgü geliştirmek ve yeni teknolojileri dostluk yoluyla şehrimize kazandırmak için İtalya’ nın Ferrara ve Tuscany bölgeleri ile Macaristan’ ın Peşte yakınında Szentlörinc bölgelerindeki jeotermal tesisleri tetkik edebilmek bakımından ilgili şehirlerle KARDEŞ ŞEHİR münasebeti kurmamız konusunun gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
  • İlçemiz içerisinde uygulanan otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
  • 101 Evler Mahallesi 949 ada 5 parsel nolu Bahçeli Kargir Depo vasıflı taşınmazın belediyemize tahsisi ve park yapılması konusunun gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

1)Gündemin 1. maddesindeyazılı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile yapılan 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu Yeni Mahalle Edek mevki 811 nolu imar adasının Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanından Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak imar planı değişikliğinin, yeniden Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanına imar planı değişikliği yapılması konusunun yapılan müzakeresinde; Kapalı Spor Tesisi Alanından, Ayrık Nizam 2 (iki) kat Konut Alanına imar planı değişikliği yapılması isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonca incelendikten sonra 2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2)Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Özcan YALÇIN’ ın hissedarı olduğu 4 Eylül Mahallesi 348 ada 29 parsel nolu tarla vasıflı taşınmazda bulunan ve Belediye Hizmet Alanında kalan hissesini Belediyemize satma isteği konusunun yapılan müzakeresinde; Uygulama İmar planı J21C 20B 1C paftasında yer alan 348 ada 29 nolu parselin büyük bir kısmı Belediye Hizmet Alanında, bir kısmı imar dışında, bir kısmı da yolda kaldığından, parselin tamamının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesince kamulaştırılmasına, Kamulaştırma işlemleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

3)Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Tabakhane Mahallesi, 107 nolu imar adası 8, 9 ve 34 nolu parsellerin Namık Kemal Caddesine bakan kısmının bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak imar planı değişikliği isteğinin yapılan müzakeresinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine göre Uygulama İmar Planı 4208,50 ve Nazım İmar Planı 13136,38 plan işlem numaralı imar plan değişikliğine göre Şehir Plancısı Özkan ADİLHAN tarafından hazırlanan açıklama raporu ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişiklik tasarılarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nün 18.maddesinin (c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nün 8.maddesinin (b) bendi gereğince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

4)Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Bülent AKBULUT’ a ait Yeni Mahalle,88 ada, 50 parsel nolu taşınmaz sehven yol olarak planlandığından, eski uygulama imar planına göre yolun imar adasının batı tarafına kaydırılarak mevcut parselin ve binanın imar adası içerisine alınması ile ilgili imar planı değişikliği isteğinin yapılan müzakeresinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre Uygulama İmar Planı 4208,51 ve Nazım İmar Planı 13136,39 plan işlem numaralı imar plan değişikliğine göre Şehir Plancısı Özkan ADİLHAN tarafından hazırlanan açıklama raporu ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişiklik tasarılarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nün 18.maddesinin (c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nün 8.maddesinin (b) bendi gereğince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

5) Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan 101 Evler Mahallesi 881 ada 6-7-8-9 ve 10 nolu parseller imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olup; 6-7-8 ve 9 nolu parsellerin ayrık Nizam 5 katlı konut alanına, 10 nolu parselin Resmi Kurum Alanına (Adliye Lojmanları) imar planı değişikliği isteğinin yapılan müzakeresinde;881 ada 6-7-8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ise Belediye Hizmet Alanından orta yoğun gelişme konut alanına dönüştürülmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise 881 ada 10 parsel nolu taşınmaz Resmi Kurum Alanı (Adliye Lojmanları) E:1.50 Yençok:12,50 m olarak ,6-7-8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ise Ayrık Nizam 5 katlı Konut Alanı olarak imar plan değişikliği yapılması isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonca incelendikten sonra  2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

6)Gündemin 6. Maddesinde yazılı olanMustafa EREL’ in Yeni Mahalle Karalar Mevki, 1-2-13-14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarının bulunduğu 981 nolu imar adasının Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanından, Ayrık Nizam 3 Kat Ticari+konut Alanına imar planı değişikliği isteğinin yapılan müzakeresinde;İmar Planı değişikliğinin daha sonra tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

7)Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Tabakhane Mahallesi 108 ada 12 parselde bulunan 3 ve 6 Bağımsız Bölüm Nolu konutların satılması konusunda yapılan müzakerede;Tabakhane Mahallesi 108 ada 12 parselde bulunan 3 bağımsız bölüm nolu ve 6 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın satılmasına ,  satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

8)Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Jeotermal enerji potansiyelimizi modern yollarla daha etkili kullanmak, bilgi-görgü geliştirmek ve yeni teknolojileri dostluk yoluyla şehrimize kazandırmak için İtalya’ nın Ferrara ve Tuscany bölgeleri ile Macaristan’ ın Peşte yakınında Szentlörinc bölgelerindeki jeotermal tesisleri tetkik edebilmek bakımından ilgili şehirlerle KARDEŞ ŞEHİR münasebeti kurmamız konusunda yapılan müzakerede;Kalkınma Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı  kapsamında kardeş şehir ilişkileri ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan ve AB katılım sürecinde Türkiye’ nin Yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, AB üye ülkeleri ile Türkiyedeki Yerel idareler/Yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin oluşturulması ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla Türkiye ve AB arasında şehir eşleştirme hibe proğramına katılım sağlanacağı için5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendindeki “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma,kiralama veya tahsis etmeye karar vermek ” hükmü gereğince KARDEŞ ŞEHİR ilişkileri kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

9) Gündeme 2nolu ilave gündem maddesi olarak dahiledilen İlçemiz içerisindeuygulalan otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunda yapılan müzakerede; %99,97 hissesi Belediyemize ait olan Sim-Jet Simav Jeotermal Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım Seracılık Hizmet A.Ş’ ne 25.12.2017 tarih ve 289 sayılı Encümen Kararı gereğince İlçemiz içerisinde ücretli otopark uygulanacak cadde ve sokaklar belirlenerek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesince 1 yıllığına kiraya verilmiştir. Yapılan müzakere sonucunda İlçemiz içerisinde uygulanan otopark ücretlerinin 1.50-TL olarak belirlenmesineoy birliği ile karar verildi.

 

10) Gündeme 3nolu ilave gündem maddesi olarak dahiledilen 101 Evler Mahallesi 949 ada 5 nolu parselin belediyemize tahsis edilmesi konusunda yapılan müzakerede;  101 Evler Mahallesi 949 ada 5 parsel nolu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Bahçeli Kargır Depo vasıflı 3184,83 m2. Yüzölçümlü taşınmazın mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediyemize tahsis alınması ve park yapılması hususunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine,Komisyonca incelendikten sonra 2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 08.02.2018 tarihinde saat 20:30’ deyapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 05.02.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
SİMAV BELEDİYESİ EL SANATLARI KURSLARINA DEVAM EDİYOR

Simav Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce Tertiplenen El Sanatları Kurslarımız Başlamıştır. Müracatlarınızı Belediyemiz Beyaz Masa ya şahsen yapabilirsiniz.İlgilenen Hemşehrilerimize...

Kapat