SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 NİSAN AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT, Barış ÖZYURT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 08.04.2019 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

 

Gündem maddelerinin müzakerelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Av. ADİL BİÇER’ in açılış konuşmasından sonra Meclisin en genç iki üyesi olan Hicret KARAMAN KAYMAK ve Barış ÖZYURT Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince geçici meclis katibi olarak görevlendirildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ve 19. maddesince Başkanlık Divanı (Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillikleri) ile Meclis Katiplikleri (2 Asil-2 Yedek) üyeleri seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre,

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Mehmet YÜCEL’ in, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Abbas BİROĞUL’ un seçilmelerine,

Meclis Katiplikleri asil üyeliklere Recep GÜLEÇ ve Ali BAL’ ın, yedek üyeliklere Hicret KARAMAN KAYMAK ve Orhan AKBOĞA’ nın seçilmelerine karar verildi.

 • Gündemin 2. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. maddesince Meclis İhtisas Komisyonları için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre,

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ahmet YAMAN, Şener KAZCIOĞLU, Hicret KARAMAN KAYMAK, Erdoğan KILIÇ ve Şaban ÖRS’ ün seçilmelerine,

İmar Komisyonu üyeliklerine Orhan AKBOĞA, Mehmet YÜCEL, Yüksel MAZILI, Recep GÜLEÇ ve Barış ÖZYURT’ un seçilmelerine karar verildi.

 • Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ve 33. maddesince 2 adet Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Encümen üyeliklerine Ahmet YAMAN ve Mehmet YÜCEL’ in seçilmelerine karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesince Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koruma meclisi ve murakabe heyetine 5’ er adet asil, 5’ er adet yedek üyelerinin seçilmesi gerektiğinden,
 1. a) Çiftçi Malları Koruma Meclisi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre asil üyeliklere Şerafettin KARABULUT, Mustafa GÜNDEM, İsmail Zeki BAKİ, Himmet KAYMAKÇI ve İbrahim IŞIK’ ın seçilmelerine,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek üyeliklerine ise Abdullah ŞEN, Davut CANBULUT, Mehmet Baytekin ORUK, Ayhan KAYNAK ve Zeki İNAN’ ın seçilmelerine karar verildi.

 1. b) Çiftçi Malları murakabe heyeti seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre asil üyeliklere Ömer YENİLMEZ, İrfan ÇETİNER, Mustafa KARABULUT, Bülent BABUR ve Hüseyin ÇAĞLAR’ ın seçilmelerine,

Murakabe heyeti yedek üyeliklerine ise Ömer ERTÜRK, İbrahim KALDIRIM, İlhan BOZATLI, Ali KEY ve Mehmet ÖREN’ in seçilmelerine karar verildi.

 • Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan SİM-AB Simav ve Çevre Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyelerinin seçilmesi konusunun yapılan müzakeresinde; Belediye Meclis Üyelerinin Arıtma Birliği Tüzüğüne göre aynı zamanda Birlik üyeleri de olduğundan, tüm meclis üyelerinin SİM-AB Simav ve Çevre Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Ege Belediyeler Birliği Meclisinde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçimi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil Üyeliğe Orhan AKBOĞA, Yedek üyeliğe Ali BAL’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclisinde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliğe Şener KAZCIOĞLU, Yedek üyeliğe Yüksel MAZILI’ nın seçilmelerine oybirliği karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Tarihi Kentler Birliği Meclisinde görev alacak 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliğe Fatih KALAY, Yedek Üyeliğe Recep GÜLEÇ’ in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan KÜKAB Kütahya Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclisinde görev alacak 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil üyeliklere Orhan AKBOĞA ve Ahmet YAMAN, Yedek Üyeliklere ise Mehmet YÜCEL ve Yüksel MAZILI’ nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. Maddesinde yazılı olan SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketine Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Yönetim Kurulu asil üyeliklere Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Şener KAZCIOĞLU, Fatih KALAY, Hicret KARAMAN KAYMAK, Orhan AKBOĞA, yedek üyeliklere Recep GÜLEÇ, Yüksel MAZILI, Ali BAL, Denetleme Kurulu asil üyeliğine Ahmet YAMAN, yedek üyeliğine Abbas BİROĞUL’ un seçilmelerine (H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un ret oyları ile) oyçokluğuyla karar verildi.
 • Gündemin 11. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Faaliyet raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 56. maddesince (H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un ret oyları ile) kabul ve onayına oyçokluğuyla  karar verildi.
 • Gündemin 12. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve 2019 yılında Mayıs ayında izin yapmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. Maddesinde yazılı olan İlçemiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Asil Üyeliğe Hicret KARAMAN KAYMAK, Yedek Üyeliğe ise Recep GÜLEÇ’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 14. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 15. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 7. bendi gereği görevlendirilecek olan belediye başkan yardımcısına, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclisimizce yapılan müzakerede, Belediye Başkanına verilen ödeneğinin 1/2′ si oranında aylık ödenek verilmesine (H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un ret oyları ile) oyçokluğuyla karar verildi.
 • Gündemin 16. Maddesinde yazılı olan Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışan memur personele yapılacak Sosyal Denge Tazminatı miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile toplu görüşme ve toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 17. Maddesinde yazılı olan Eynal Kaplıcaları apart motelleri 2019 yaz sezonu konaklama ücretlerinin belirlenmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 18. Maddesinde yazılı olan toplu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 19. Maddesinde yazılı olan Hıdırellez Şenlikleri tarihlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Meclisimizce yapılan müzakerede, 06 Mayıs 2019 tarihinde mübarek Ramazan Ayı başlaması nedeniyle Hıdırellez Şenliklerinin 21 Nisan – 28 Nisan – 05 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 20. Maddesinde yazılı olan Belediyemizin mali durumu ile ilgili tüm verilerin çıkartılması için Belediye hesap iş ve işlemleri konularında tecrübesi olan yeminli mali müşavirlerden veya Bağımsız Denetim Şirketlerinden destek alınmasına, Gerekli olması halinde hizmet alım ihalesi suretiyle bu hizmetin satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 11.04.2019 tarihinde saat 17:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 08.04.2019

 

 

 

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
EYLÜL AYI VEFAT EDENLER 2017

SIRA NO TARİH CENAZENİN ADI SOYADI NEREYE GÖMÜLDÜĞÜ 1 01.09.2017 AYŞE KİLCİ GÖLKÖY 2 01.09.2017 MEVLÜT GENÇ YENİ MAHALLE MEZARLIĞI...

Kapat