Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkan V. Fatih KALAY, Meclis Üyeleri Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT, Barış ÖZYURT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 10.06.2019 Pazartesi günü saat: 21.00’de toplandı.

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Eynal Kaplıcalarında bulunan restoranın, Çavdır ve Değirmenciler Düğün Salonlarının kiraya verilmesi ile kira sürelerinin belirlenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesindeyazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesince Denetim Komisyonu çalışmalarında Kaymakamlık Makamından Belediyemiz tahsilat işlemlerinin denetimi için en az 2 personelin görevlendirilmesi talep edilmiş, Kaymakamlık Makamınca İlçe Vergi Dairesi personelleri gelir uzmanları Mustafa GÖREN ve Nurullah CAN’ ın görevlendirilmesine karar verilmiş ve Görevlendirilen uzman kişiler 24 gün çalışmış olup, günlük ücretlerinin net 50,00-TL olarak ödenmesineoybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. Maddesinde yazılı olanBelediyemizde kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Av.HakanÇALIŞKAN’a “Davadan feragata,feragatı davayı kabul ve redde,ahzukabza,sulh ve ibraya,şikayetten vazgeçmeye” ibarelerinin bulunduğu vekaletname verilmesineoybirliği ile karar verildi.
  3.  Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. Maddeleri gereğince otobüs ve iş makinası alımı için İller Bankası A.Ş.’nden 2.000.000,00.- TL. kredi kullanılması ve istenmesi halinde teminat verilmesine, kredi alınması hususunda tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER’ e yetki verilmesine oybirliği ilekarar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesine göre oluşturulacak komisyonda Belediyemizi temsilen 1 adet Meclis Üyesinin belirlenmesi ile ilgili yapılan açık oylamada; Ahmet YAMAN’ın seçilmesine oybirliği karar verildi.
  5. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Tabakhane Mahallesi 115 ada 1 parsel nolu taşınmazın “ İbadet Alanı (Cami) “ ,Cuma mahallesi 179 ada 5 parsel nolu taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) ” olarak şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişiklik tasarılarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
  6. Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde hizmet vermekte olan Aile Hekimlerinin su kullanım(Jeotermal) ücretlerinde tarife değişiklik talebinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
  7. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen mülkiyeti Belediyemize ait Eynal Kaplıcalarında bulunan restoranın, Çavdır ve Değirmenciler Düğün Salonlarının kiraya verilmesi, kira sürelerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede, Eynal Kaplıcalarında bulunan restoranın, Çavdır ve Değirmenciler Düğün Salonlarının 10 yıla kadar süre ile kiraya verilmesine, kira şartlarının belirlenmesi ve ihale yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 11.06.2019 tarihinde saat 17:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 10.06.2019

Fatih KALAY

Belediye Başkan V.

WhatsApp chat
EYLÜL AYI VEFAT EDENLER 2017

SIRA NO TARİH CENAZENİN ADI SOYADI NEREYE GÖMÜLDÜĞÜ 1 01.09.2017 AYŞE KİLCİ GÖLKÖY 2 01.09.2017 MEVLÜT GENÇ YENİ MAHALLE MEZARLIĞI...

Kapat