Akaryakıt Mal Alımı

İhale Tarihi: 06 Şubat 2023 11:00
İhale No: 2022/1501599
Dosya Adı İşlem
2--akaryakit-satin-alinacaktir.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1501599

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Tabakhane Mahallesi Belediye Meydanı No:9 43500 Simav/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akaryakıt Ürünleri 300.000 litre motorin, 70.000 litre motorin diğer (eno,Euro dizel vb.) ve 5.000 litre Kurşunsuz benzin (95 oktan) olmak üzere genel toplamda 375.000 Litredir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu (Yurt içi ve özellikle Kütahya İli Simav İlçesindeki en az 1 Adet) Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından da pey der pey teslim alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu (Yurt içi ve özellikle Kütahya İli Simav İlçesindeki en az 1 Adet) Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından da 12 ay boyunca pey der pey teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip(izleyen) 20 gün içinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tabakhane Mh. Belediye Meydanı No:9 Belediye Hizmet Binası İhale Salonu Simav/KÜTAHYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Belgeyi,

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise: Teklif Sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve/veya Bayilik Sözleşmesini,

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesini (Bayilik Lisansı);

İstekli Türkiye sınırları dâhilinde Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri/bayi listesini veya anlaşmalı istasyonları olduğu bayi listesini; Özellikle Kütahya İli Simav İlçesi Sınırları içerisinde de en az 1 (Bir) Adet Otomasyon (Taşıt Tanıma) sistemine sahip Akaryakıt Dağıtım İstasyonu veya anlaşmalı bayisi olduğunu gösterir belgeyi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.