Yol ve Kaldırım malzemesi mal alımı

İhale Tarihi: 03 Ocak 2023 11:00
İhale No: 2022/1349101
Dosya Adı İşlem
2--prestij-tas-alimi.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yol ve Kaldırım malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1349101

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Tabakhane Mahallesi Belediye Meydanı No:9 43500 Simav/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yol ve Kaldırım malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7.152,00 m², 2.100,00 Metre, 152,00 Adet ve 9,00 Ton yol ve kaldırım malzemesi alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malzemenin nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere, malzemeler; Simav Belediyesi sınırları içerisindeki bir sahaya idarenin ihtiyacı doğrultusunda, idarenin bildireceği cins ve miktarlardaki malzeme ambalajlı/paletler halinde teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyacı olan Yol ve Kaldırım malzeme alımı sözleşmenin imzalanmasına müteakip; 1- Renkli beton parke taşı (10*20 cm h:10 cm) 160 gün içinde, 2- Diğer malzemeler ise (Engelli yön taşı (40*40*4 cm), Renkli L bahçe bordürü (40*40*10 cm) h:13 cm, Kumlamalı yüzeyli geçmeli renkli yatık bordür (50*30 cm) h:15 cm, Washbeton yüzey işlemli terrazo karo (40*40*4 cm), Renkli yüzeyli parke V oluk (30*10* serbest boy), Sfero döküm çerçeveli, oluklu ızgara (30*50 cm ebadında ve minımum 24 kg ağırlığında) ve Çelik hasır (15*15 cm göz aralığında ve 4,5 mm kalınlığında) 60 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (izleyen) 1 gün içinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.01.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tabakhane Mh. Belediye Meydanı No:9 Belediye Hizmet Binası İhale Salonu Simav/KÜTAHYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.